22.06.2023.SAD. Izgradnja kapitala oporavaka kroz planiranje procesa oporavka

Danas je općeprihvaćeno da tretianje ovisnosti i oporavak funkcionišu prema fundamentalno različitim modelima i procesima, do te mjere da je razumno smatrati da imaju različite paradigme: temeljne principe, procese, modele i tako dalje. Tretiranje ovisnosti je, generalno, usmjereno na pojedinca, bazirano na pretpostavci smanjenja štete i brizi o zdravlju, klinički dokazano, profesionalno vođeno i zasnovano na znanju stručnjaka kao i profesionalnom pružanju usluga. Nasuprot tome, oporavak od ovisnosti je prepoznat kao suštinski društveni, naglašavajući individualni izbor i samoodređenje, kao fokusiranje na izgradnju snaga i kao cjeloživotni rast i uzvraćanje, sa glavnim naglaskom na olakšavanje aktivnog angažmana u resursima zajednice i pokušajima da se oni razviju.

Iz tog razloga, sa pravom smo sumnjičavi prema prenošenju alata tretmana u oporavak, bilo da se radi o medicinskoj pomoći, terapiji razgovorom ili alternativnim modelima podrške. Oporavak zaslužuje i potreban mu je vlastiti skup principa znanja (epistemološki) i vlastita temeljna nauka i baza dokaza. U nekim slučajevima postoji korist od spajanja tradicionalnog pristupa oporavku od ovisnosti, sve dok se prilagođeni modeli oporavka mogu generisati pomoću odgovarajućih dokaza o oporavku. Primjer, koji ćemo istražiti odnosi se na planiranje oporavka.

 

Šta znači planiranje procesa oporavka i kako to izgleda?

Planiranje oporavka je proces tokom kojeg pružaoci usluga podržavaju osobu u primjeni stečenih znanja na putu oporavka bez obzira na usluge tretmana. Tradicionalno, to je uključivalo navigatora oporavka i osobu u oporavku koji razgovaraju o ciljevima oporavka (sa naglaskom na odsustvo simptoma ovisnosti) i koracima za njihovo postizanje.

U sklopu našeg rada na razvoju Alata za procjenu i planiranje oporavka (eng. Assesment & Recovery Planning Tool – REC-CAP (Cano i sur., 2107; Hard i sur, 2022; Best i sur, 2023)), koristili smo online sistem pod nazivom Napredni sistem upravljanja oporavkom (eng. Advanced Recovery Management System – ARMS) gdje osoba u oporavku završi svoju procjenu i odmah joj se dostavi profil rezultata. Međutim, ono što REC-CAP tada također radi jeste ‘okretanje’ sa tog profila na predložene šablone za kreiranje ‘ciljeva oporavka’ koji omogućavaju navigatoru oporavka (uglavnom mentoru sa iskustvom) da vodi odabir ciljeva na osnovu procjene i koristi dva skupa resursa za postizanje tih ciljeva:

  1. Snage osobe koje su identifikovane tokom procjene
  2. Resursi lokalne zajednice sa kojima je organizacija povezana i koje mogu pomoći u ovoj oblasti

U tom smislu, REC-CAP prelazi iz procjene kapitala za oporavak u osnovu za intervenciju koja može podržati rast kapitala za oporavak. Ovo je ključni dio REC-CAP aktivnog modela izgradnje snage oporavka, temeljen na njihovom mjerenju i mapiranju. Ovi se ciljevi zatim raščlanjuju na akcije koje trebaju biti konkretne, mjerljive, ostvarive, realne i pravovremene (eng. Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely – SMART) definisane aktivnosti, a potom se bilježe u ARMS sistem kako bi se o njima razgovaralo na tromjesečnim pregledima. Kao takav, REC-CAP može olakšati planiranje procesa usmjerenog na snagu i oporavak na način koji je jedinstveno prilagođen ciljevima pojedinca. Praktično, ovo uključuje blisku saradnju između savjetnika za oporavak i ljudi u oporavku kako bi se kreirao, pregledao i usavršio plan oporavka koji se bavi preprekama, prednostima i ciljevima za oporavak unutar različitih područja života.

 

Tokom početnog procesa postavljanja ciljeva, stručnjaci za oporavak i ljudi u oporavku se dogovaraju oko različitih ciljeva oporavka. Osim toga, obje strane također razgovaraju o konkretnim radnjama (npr. promijeniti krug prijatelja, pronaći nove prijatelje) koje treba poduzeti, kao i o raspoloživim resursima (npr. braća/sestre, probacijski službenik) i snagama osobe (npr. podrška društva, vještine suočavanja, podrška u oporavku) za postizanje ovih ciljeva. Na kraju, obje strane razgovaraju i prate koje prepreke (npr. nedostatak volje i motivacije, nedostatak podrške i novih aktivnosti) stoje na putu ka postizanju ovih ciljeva i kako se one mogu prevazići rješenjima (npr. ispunjeno vrijeme značajnim aktivnostima, usmjeravanje na sigurno mjesto za življenje, plan za oporavak). Mape ciljeva će se zajednički kreirati i mogu uključivati više od jednog cilja, kao i razvoj u bilo kojem, ili svim, od mapiranih područja. Ideja je da bude jasno koje su snage i resursi dostupni i kako se oni mogu rasporediti da bi se postigao značajan cilj.

Tokom procesa planiranja oporavka, ove mape ciljeva će se kontinuirano revidirati. Cjelokupni proces planiranja, uključujući informacije koje se prate i revidiraju, tada će se kumulativno mapirati. Sažetak identificiranih snaga (lični kapital, dobrobit, društveni kapital) kao resursa na koje se treba oslanjati kako bi se ispunili personalizirani i individualizirani ciljevi (kao što su umjereno fizičko zdravlje, pristojan smještaj, potrebe da se izgradi kapital zajednice i poveže sa zajednicom oporavka, upravljati nivoima podrške od strane drugih osoba, mogućnost pristupa resursima drugih). Obje strane se podsjećaju na izazove sa kojima se suočavaju u smislu prepreka za oporavak (problem obezbjeđenja smještaja zbog loših navika, stalna upotreba supstanci, problemi sa pravosudnim sistemom) i nezadovoljenih potreba u vezi sa liječenjem i podrškom. Ovo je osnovni gradivni blok za planiranje procesa oporavka u kojem sve snage postaju resursi dostupni za prevazilaženje prepreka i postizanje ciljeva: kratkoročni – prekinuti sa upotrebom supstanci, dugoročni – dobiti svoj smještaj, biti u vezi, naći posao.

Šta smo do danas uradili?

U Virginia, SAD, ovaj pristup je sada dobro uspostavljen; isprobali smo ga sa dvije zajednice u partnerstvu sa Udruženjem prebivališta za oporavak (eng.Virginia Association of Recovery Residences – VARR) gdje nam je grupa savjetnika za oporavak dala povratne informacije o tome kako funkcioniše ova vrsta planiranja oporavka. Uskoro će biti objavljen istraživački rad i blog, koji će opisati naš rad u ovom području.

 

Koji je naš projekat i plan za testiranje ovog priručnika?

Naš projekat će koristiti mješovite metode za REC-CAP kao intervenciju specifičnu za planiranje oporavka i procjene potencijala za najbolju praksu. Projekat će uključivati saradnju sa partnerima u SAD i UK i generisati podatke putem fokus grupa, revizije mape ciljeva i upitnika.

 

Naš plan je sljedeći:

  • Razviti i omogućiti jednu inicijalnu radionicu obuke na svakoj od saradničkih lokacija za uvođenje koncepta i procesa REC-CAP kao intervencije planiranja njege (REC-CAP-CP)
  • Ponuditi redovne sastanke pod supervizijom (online) sa savjetnicima za oporavak kako bi se razgovaralo o povratnim informacijama, napretku i odgovorilo na sva pitanja tokom projekta
  • Regrutirati učesnike koji su voljni dati povratne informacije o korištenju REC-CAP-a tokom njihovog angažmana u planiranju procesa oporavka
  • Procijeniti angažman klijenata, zadovoljstvo i djelotvornost sa REC-CAP-CP putem obrazaca za povratne informacije o procesu i kroz revizije rezultirajućih planova oporavka
  • Provesti odvojene fokus grupe sa obje skupine učesnika (navigatori oporavka i ljudi u oporavku sa kojima rade), kako bi se čula njihova iskustva i perspektive o REC CAP-CP intervenciji
  • Širiti stečeno znanje ljudima u praksi, povjerenicima i kreatorima politika

Zaključno, ostaje potreba da se dalje razvijaju aktivnosti planiranja procesa u skladu sa holističkim pogledom na oporavak i da se dodatno podrži ideja da se oporavak praktikuje i održava u zajednici, a ne u okruženju kliničkog tretiranja. Gore navedeni projekat pružit će nam priliku da poboljšamo načine na koje postavke tretiranja generišu podatke o ishodu oporavka (u skladu sa holističkom, wellness, perspektivom oporavka), kao i da podijelimo ovo znanje sa onima koji imaju mogućnost kreiranja promjena.

Blisko ćemo sarađivati sa pouzdanim pružaocima usluga, vezanih za oporavak, kako bismo poboljšali i razvili ove alate i osigurali da je REC-CAP model privlačan i efikasan u podršci putevima i ciljevima oporavka.

 

Izvor: Building Recovery Capital Through Recovery Care Planning (cultivatingrecoverycapital.com)