Koncept oporavka

Koncept oporavka

 

Šta je koncept oporavka?

Pojam OPORAVAK podrazumijeva proces kroz koji je pojedincu omogućeno da se iz problematične zloupotrebe droga, pomjeri ka životu bez droge kao aktivan i pomažuci član društva.

Samo putem ove promjene koju donosi proces oporavka, a koji ima svoju stalnost i samoodrživost, pojedinci prestaju sa činjenjem kaznenih djela, prestaju sa nanošenjem štete sebi i svojoj zajednici i uspješno doprinose društvu.

Sam proces predstavlja niz mjera koje započinju onog trenutka kad zavisnik zatraži pomoć nekog servisa, koji ga tada usmjerava prema daljnjim koracima u oporavku zavisno od individualnih aspiracija osobe.

Svi servisi koji u svome djelovanju imaju karakter riječi CHIME (Contentedness, Hope, Identity, Meaning, Empowerment) mogu se smatrati mjerodavnima da učestvuju u procesu oporavka osobe sa problematičnom zloupotrebom droge.

Servisi i usluge poput liječenja i psihosocijalnog tretmana, rehabilitacionih centara, programa smanjenja štete, raznih usluga socijalne integracije u društvo i drugih, imaju svoje mjesto u procesu oporavka što je jedna od jakih strana ovakog pristupa.

 

Faktori za pokretanje procesa oporavka

Faktori koji uključuju bolna iskustva:

 • Očaj
 • Iscrpljenost
 • Dosada koja je izazvana zavisničkim načinom života
 • Smrt bliske osobe izazvana konzumiranjem droga
 • Pritisak da se prestane sa uzimanjem droge
 • Ponižavajuće iskustvo
 • Zdravstveni problemi
 • Problemi sa zakonom

Faktori koji uključuju i iskustva bazirana na osjećaju nade:

 • Kontakt sa osobama oporavljenim od zavisnosti kao uzorima
 • Nova intimna ljubavna veza
 • Brak
 • Roditeljstvo
 • Religiozna iskustva
 • Neka nova prilika

Ova sinergija boli i nade kreira procese u osobi koji dovode do ulaska u proces oporavka

 Ciljevi koncepta oporavka

 • Oporavak kao proces sa svojim početkom i krajem je eksplicitni cilj svih koji pružaju servise za osobe sa problematičnom zloupotrebom droga
 • Oporavak se u svom djelovanju fokusira na na jake strane, a ne slabosti osobe
 • U sistemu usmjerenom ka oporavku fokus nije samo na započinjanju liječenja i postizanju ciljeva orijentiranih na proces, nego na postizanje potpunog oporavka i skidanju s droga zauvijek
 • Predstavlja individualni put usmjeren na osobu, koji će značiti različite stvari različitim ljudima
 • Pojedinac je u centru bilo kojeg pristupa i servisa u mjerama unutar smanjenja potražnje
 • Oporavak je pomaganje svakoj osobi da dostigne svoj puni potencijal – s krajnjim ciljem koji bi bio ono što je važno za tog pojedinca
 • Procjena i planovi procesa oporavka su individualni i trebaju adresirati cjelokupan život ljudi i njihove potrebe, a ne samo njihovu zavisnost
 • Usluge na lokalnom nivou su prilagođene paketima podrške koje bi vodile ka daljnjim koracima u procesu oporavka
 • U sistemu fokusiranom na oporavak, potrebno je podstaknuti sve aktere koji pružaju servise, a naročito na lokalnom nivou, da ne pružaju servise u izolaciji, već da zajedno donose i isporučuju “završiti do kraja” podršku

Jake veze između lokalne zajednice, bolničih i rezidencijalnih tretmana i onih koji pružaju rehabilitacijske usluge, koji jedan za drugim imaju bliske veze sa posttretmanskim servisima kako bi se zavisniku pružile usluge koje bi ga konstantno vodile ka daljnjem procesu oporavka

Krajnji cilj je da omogućimo pojedincima da postanu slobodni od zavisnosti; nešto što znamo da je cilj većine ljudi koji ulaze u tretmane za zavisnosti o drogama

Podrška ljudima da žive život bez droge treba biti u srcu svih mjera koje sprovodimo unutar procesa oporavka

Kapital u procesu oporavka

Jedan od najboljih pokazatelja održivog oporavka je lični “kapital oporavka“ pojedinca koji čine resursi potrebni za pokretanje i održavanje oporavka od zavisnosti o drogama.

Ti resursi su:

 • Društveni kapital (resursi koje osoba posjeduje iz svojih odnosa (npr. porodica, partneri, djeca, prijatelji i kolege) što uključuje i dobijenu podršku i predanost i obaveze koje proizlaze iz tih odnosa)
 • Fizički kapital (novac i sigurno mjesto za život)
 • Ljudski kapital (vještine, mentalno i fizičko zdravlje, posao)
 • Kulturni kapital (vrijednosti, uvjerenja i stavovi koje ta osoba posjeduje).

Benefiti koncepta oporavka

 • Sloboda od zavisnosti o drogama
 • Prevencija smrti vezanih za droge i krvno prenosive bolesti
 • Smanjenje kriminala i ponavljanja kaznenih djela
 • Ostvareno i zadržano zaposlenje
 • Poboljšanje mentalnog i fizičkog zdravlja i dobrobiti
 • Poboljšani odnosi sa članovima porodice, partnerima i prijateljima
 • Sposobnost da se bude učinkovit i brižan roditelj.

Indikatori/parametri oporavka

Aktivno učešće u oporavku/rješavanje problema vezanih za droge

 • Postiže i čuva dugotrajnu kvalitetnu apstinenciju
 • Praktikuje prevenciju recidiva/relapsa
 • Pristupa vršnjačkoj podršci/samopomoći
 • Učestvuje u individualoj terapiji

Svakodnevni život

 • Ima dnevnu rutinu
 • Ide na sastanke
 • Ima hobije
 • Smisleno provodi vrijeme
 • Ne dosađuje se
 • Učestvuje u edukacijama i treninzima
 • Volontira
 • Ima plaćeni posao
 • Ima stabilne prihode
 • Nema dugova
 • U stanju je upravljati novcem

Fizičko zdravlje

 • Ima dobro fizičko zdravlje
 • Fizički je aktivan
 • Brine o svom izgledu
 • Brine o sebi
 • Jede zdravo
 • Vodi brigu o zubima
 • Apetit se vratio
 • Ne osjeća se umorno
 • Vratio je tjelesnu težinu
 • Energičan je
 • Dobro spava

Kriminalne aktivnosti

 • Nema dodira sa krivično- pravosudnim sistemom

Mentalno, emotivno i duhovno zdravlje

 • Ima dobro mentalno zdravlje
 • Ponaša se u skladu sa moralnim normama
 • Nema osjećanja stida i krivnje
 • Pozitivan je
 • Ne osjeća se stigmatizovano
 • Samosvjestan je
 • Ima ne-zavisnički identitet
 • Samopouzdan je
 • Dobro se nosi sa teskoćama
 • Osjeća da kontroliše situacijom
 • Ima vjeru u sebe
 • Vrednuje sebe kao osobu
 • U stanju je vjerovati ljudima
 • Ima emocionalnu ravnotežu
 • Prihvata samoga sebe
 • Nema anksioznost
 • Nosi se sa traumama iz prošlosti
 • Prihvata odgovornosti
 • Sposoban je upravljati osjećanjima
 • Ne osjeća se depresivnim
 • Nije usamljen
 • Osjeća se sigurnim
 • Ima svoju svrhu života
 • Ima realne planove i ciljeve
 • Ima nadu
 • Izražena je duhovnost

Odnosi

 • Ima dobre odnose sa porodicom
 • Ima dobre odnose sa vršnjacima u procesu oporavka
 • Ima dobre odnose sa prijetejima koji ne koriste droge
 • Ima podršku društva
 • Nezavisan je
 • Nema negativnih odnosa
 • Ima iskrene odnose
 • Podržava druge ljude
 • Ima svoju ulogu u društvu/zajednici
 • Učestvuje u društvu/zajednici
 • Ne stvara probleme u društvu/zajednici
 • Ne vrijeđa druge.

Ako ste spremni da započnete vaš oporavak, nemojte čekati. Nazovite nas danas. Nitko ne zaslužuje zavisnost. Vrijeme je. Potraži pomoć!